Menu
DOZP Oleška-Kamenice
DOZP OLEŠKA - KAMENICE, p.o.

DOZP Oleška-Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace

Stará Oleška 131
405 02 Děčín

Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice
Mgr. Dagmar Vaňková
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
telefon: +420 412 555 104
mobil: +420 603 110 880
fax: +420 412 555 345

Historie města a domova

Česká Kamenice je starobylé město s bohatou historií, která sahá až do dávného středověku. Město se rozkládá na břehu řeky Kamenice asi 16 km od Děčína. Na území města se stýkají území tří chráněných krajinných oblastí: Lužických hor, Labských pískovců a Českého středohoří. Návštěvníky města na to upozorní fontána při vjezdu do města, zhotovená ze tří hornin – pískovce, žuly a čediče.

Město bylo založeno pravděpodobně již ve druhé polovině 13. století. První písemná zmínka prokazující existenci České Kamenice je z roku 1352. Za své založení vděčí nejspíše Markvartu ze Šarfenštejna či Janu z Michalovic. Později se stávají jeho majiteli Berkové z Dubé a Vartenberkové. Od roku 1515 je vlastníkem města rod Salhausenů a po nich rod Kinských. První městská privilegia byla městu udělena již za Michalovců ve 14. století. Šlo o právo vařit a prodávat pivo, pořádat jarmarky a provozovat městské lázně. O měšťanském životě nás spravuje historicky cenná „městská kniha“, která byla založena a vrchností stvrzena roku 1380. Vedena je do roku 1513 a patří mezi nestarší dochované knihy svého druhu v Čechách. Prvních větších útrap se město dočkalo v 15. století za válek tzv. lužického šestiměstí s Vartenberky, tehdejší českokamenickou vrchností. Městu se nevyhnula ani tažení husitských vojsk spojená s požáry a povodněmi, která podstatným způsobem změnila vzhled města. Nejvýraznější rozvoj České Kamenice proběhl ve 30. letech 19. století, kdy zde vznikaly první průmyslové továrny: papírna, koželužna, barvírna, přádelny a niťárny. Významné byly strojírny a továrny na zpracování kovu.
Historické jádro města vzniklo jako opevněné městečko. Na náměstí je barokní kašna z roku 1775 se sochou Pany Marie. Radnice, patrně z roku 1493, přestavěná a rozšířená roku 1591, je dnes klasicistně upravena. Z původních hradeb a bran se zachovala jižní zámecká brána. Poblíž ní je zámek z let 1541 – 1543. Proti zámku je gotickorenesanční chrám sv. Jakuba Staršího, původně ze 14. století. Má pozdně gotické síňové trojlodí, výzdoba je klasicistní a rokoková s vyřezávanou barokní křtitelnicí. Na zdejší varhany hrál mladý Antonín Dvořák. V kryptě jsou pohřbeni členové rodu Vartenberků. Kostelní věž pochází z let 1552 – 1555. Původně stávala samostatně jako městská hláska, po přestavbě v roce 1605 byla připojena jako zvonice ke kostelu. V severní části města je umístěna Poutní kaple Narození Panny Marie, barokní stavba z let 1736 – 1739. Vyznačuje se mohutnou kopulí, uvnitř je zdobena freskami od Fernanda Brunettiho. Kapli obklopuje čtyřkřídlý ambit s věží. V těsné blízkosti přilehlého parku se nachází Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice.

Historie města Česká KameniceHistorie města Česká Kamenice

Kaple Narození Panny Marie, Informační centrum Česká Kamenice

Dnešní Česká Kamenice představuje významné turistické centrum a to nejen díky své osobité kráse a množstvím kulturních památek, ale i pro příhodnou polohu v turisticky poutavé krajině. Díky jednomu z nejzachovalejších historických městských center Severních Čech byla Česká Kamenice vyhlášena v roce 1992 Městskou památkovou zónou, tvořenou 32 kulturními památkami. Město o své kulturní bohatství pečuje i nadále, což se projevilo mimo jiné i tím, že bylo za realizaci programu regenerace městské památkové zóny vyhlášeno „Historickým městem roku 2005“.

Historie města Česká Kamenice

Centrum města Česká Kamenice

V dubnu 1950 byl zrušen klášter Kongregace Těšitelů, umístěný v budově čp. 494 v blízkosti Mariánské Kaple. V červnu 1950 se klášter proměnil ve „vzdělávací“ centrum pro duchovní všech státem uznávaných církví, které zde fungovalo do roku 1953. Pak byla budova předána české katolické charitě, která v ní zřídila domov pro mentálně postižené děti. Dle domovní knihy, která je zde od samého prvopočátku, je náš domov provozován od 10. 7. 1953, kdy do domova přišlo 20 řádových sester a s nimi 61 klientů. Podle domovní knihy prošlo domovem až do současnosti celkem 598 klientů. Někteří klienti zde prožili celý svůj život a právem to zde považují za svůj domov.

K 1. 1. 2010 došlo ke sloučení zařízení ÚSP České Kamenici a ÚSP Stará Oleška. DOZP Česká Kamenice je jedním ze tří středisek DOZP Oleška-Kamenice. Statutárním zástupcem všech tří středisek je ředitelka Mgr. Dagmar Vaňková.