Menu
DOZP Oleška-Kamenice

DOZP Oleška-Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška-Kamenice
příspěvková organizace

Stará Oleška 131
405 02 Děčín

Ředitelka DOZP Oleška-Kamenice
Mgr. Dagmar Vaňková
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
telefon: +420 412 555 104
mobil: +420 603 110 880
fax: +420 412 555 345

Historie města a domova

Česká Kamenice je starobylé město s bohatou historií, která sahá až do dávného středověku. Město se rozkládá na břehu řeky Kamenice asi 16 km od Děčína. Na území města se stýkají území tří chráněných krajinných oblastí: Lužických hor, Labských pískovců a Českého středohoří. Návštěvníky města na to upozorní fontána při vjezdu do města, zhotovená ze tří hornin – pískovce, žuly a čediče.

Město bylo založeno pravděpodobně již ve druhé polovině 13. století. První písemná zmínka prokazující existenci České Kamenice je z roku 1352. Za své založení vděčí nejspíše Markvartu ze Šarfenštejna či Janu z Michalovic. Později se stávají jeho majiteli Berkové z Dubé a Vartenberkové. Od roku 1515 je vlastníkem města rod Salhausenů a po nich rod Kinských. První městská privilegia byla městu udělena již za Michalovců ve 14. století. Šlo o právo vařit a prodávat pivo, pořádat jarmarky a provozovat městské lázně. O měšťanském životě nás spravuje historicky cenná „městská kniha“, která byla založena a vrchností stvrzena roku 1380. Vedena je do roku 1513 a patří mezi nestarší dochované knihy svého druhu v Čechách. Prvních větších útrap se město dočkalo v 15. století za válek tzv. lužického šestiměstí s Vartenberky, tehdejší českokamenickou vrchností. Městu se nevyhnula ani tažení husitských vojsk spojená s požáry a povodněmi, která podstatným způsobem změnila vzhled města. Nejvýraznější rozvoj České Kamenice proběhl ve 30. letech 19. století, kdy zde vznikaly první průmyslové továrny: papírna, koželužna, barvírna, přádelny a niťárny. Významné byly strojírny a továrny na zpracování kovu.
Historické jádro města vzniklo jako opevněné městečko. Na náměstí je barokní kašna z roku 1775 se sochou Panny Marie. Radnice, patrně z roku 1493, přestavěná a rozšířená roku 1591, je dnes klasicistně upravena. Z původních hradeb a bran se zachovala jižní zámecká brána. Poblíž ní je zámek z let 1541 – 1543. Proti zámku je goticko-renesanční chrám sv. Jakuba Staršího, původně ze 14. století. Má pozdně gotické síňové trojlodí, výzdoba je klasicistní a rokoková s vyřezávanou barokní křtitelnicí. Na zdejší varhany hrál mladý Antonín Dvořák. V kryptě jsou pohřbeni členové rodu Vartenberků. Kostelní věž pochází z let 1552 – 1555. Původně stávala samostatně jako městská hláska, po přestavbě v roce 1605 byla připojena jako zvonice ke kostelu. V severní části města je umístěna Poutní kaple Narození Panny Marie, barokní stavba z let 1736 – 1739. Vyznačuje se mohutnou kopulí, uvnitř je zdobena freskami od Fernanda Brunettiho. Kapli obklopuje čtyřkřídlý ambit s věží. V těsné blízkosti přilehlého parku se nachází Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice.

Informační centrumNáměstí

 

 

 

 

 

 

 

Informační centrum Česká Kamenice a část náměstí

Dnešní Česká Kamenice představuje významné turistické centrum, a to nejen díky své osobité kráse a množstvím kulturních památek, ale i pro příhodnou polohu v turisticky poutavé krajině. Díky jednomu z nejzachovalejších historických městských center Severních Čech byla Česká Kamenice vyhlášena v roce 1992 Městskou památkovou zónou, tvořenou 32 kulturními památkami. Město o své kulturní bohatství pečuje i nadále, což se projevilo mimo jiné i tím, že bylo za realizaci programu regenerace městské památkové zóny vyhlášeno „Historickým městem roku 2005“.

Česká KameniceKamenice

 

 

 

 

 

 

 

Okolí České Kamenice a centrum města

V dubnu 1950 byl zrušen klášter Kongregace Těšitelů, umístěný v budově čp. 494 v blízkosti Mariánské Kaple. V červnu 1950 se klášter proměnil ve „vzdělávací“ centrum pro duchovní všech státem uznávaných církví, které zde fungovalo do roku 1953. Pak byla budova předána české katolické charitě, která v ní zřídila domov pro mentálně postižené děti. Dle domovní knihy, která je zde od samého prvopočátku, je náš domov provozován od 10. 7. 1953, kdy do domova přišlo 20 řádových sester a s nimi 61 klientů. Podle domovní knihy prošlo domovem až do současnosti celkem 598 klientů. Někteří klienti zde prožili celý svůj život a právem to zde považují za svůj domov.

K 1. 1. 2010 došlo ke sloučení zařízení ÚSP České Kamenici a ÚSP Stará Oleška. DOZP Česká Kamenice je jedním ze tří středisek DOZP Oleška-Kamenice. Statutárním zástupcem všech tří středisek je ředitelka Mgr. Dagmar Vaňková.